Green Melk
Green Melk@
Green Melk

لیست املاک رهن و اجاره

latest property
رهن 30,000,000 اجاره 3,000,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان چهار باغ خواجو

   ‏11 ساعت پیش

latest property
رهن 40,000,000 اجاره 1,700,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

اصفهان | بلوار کشاورز

   ‏11 ساعت پیش

latest property
رهن 150,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | مفتح

   ‏11 ساعت پیش

latest property
رهن 150,000,000 اجاره 15,000,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | خیابان چهارباغ بالا

   ‏12 ساعت پیش

latest property
رهن 195,000,000 اجاره 700,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

   ‏12 ساعت پیش

latest property
رهن 50,000,000 اجاره 400,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 127

   ‏13 ساعت پیش

latest property
رهن 20,000,000 اجاره 1,500,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | شیخ صدوق شمالی

   ‏18 ساعت پیش

latest property
رهن 50,000,000 اجاره 1,200,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 224

   ‏19 ساعت پیش

latest property
رهن 30,000,000 اجاره 1,200,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 221

   ‏21 ساعت پیش

latest property
رهن 5,000,000 اجاره 1,000,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 123

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 250,000,000 اجاره 1,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

اصفهان | چهارباغ خواجو

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 200 تومان
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

اصفهان | خیابان زینبیه

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 180,000,000 تومان
برای اجاره

2 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 122

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 40,000,000 اجاره 1,250,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 124

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 50,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک231

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 280,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

اصفهان | سه راه سیمین

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 20,000,000 اجاره 1,000,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 224

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 40,000,000 اجاره 12,000,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 124

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 75,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 222

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 40,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک231

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 20,000,000 اجاره 1,250,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 123

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 65,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 224

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 75,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک228

   ‏2 روز پیش

latest property
رهن 90,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 121

   ‏3 روز پیش

latest property
رهن 55,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز سه بلوک228

   ‏3 روز پیش

latest property
رهن 50,000,000 اجاره 350,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز دو بلوک 122

   ‏3 روز پیش

latest property
رهن 50,000,000 اجاره 700,000 تومان در هر ماه
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 6

   ‏3 روز پیش

latest property
رهن 75,000,000 تومان
برای اجاره

1 واحد آپارتمان

بهارستان | فاز یک محله 8

   ‏3 روز پیش